இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

17/05/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

பேட்டன், பாஸ்வேடு, பின் - ரிசெட் செய்தல்
உங்கள் Android போனின் Pattern,Password,pin ஆகியவற்றை மறந்து விட்டிர்களா ?

Service Center அல்லது வேறு கடைகாரரிடம் எடுத்துச்
சென்றால் 300லிருந்து 350 வரை கேட்பார்கள்,


நாம் இப்போது நாமலே எப்படி Unlock செய்வது என்று பார்க்கலாம்,,

உங்கள் pattern,password,pinஐ எடுக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன,,

1.)Google Account
2.)Wipe data(format,factory reset)

<<<<<<<>>>>>>

(பலர் இதற்கு internet connection தேவை என்று
நினைக்கின்றனர் ,,ஆனால் தேவை இல்லை !!)

* |STEP 1| *

உங்கள் pattern,password,pinஐ மூன்று முறை தவறாக போடுங்கள்…

* |STEP 2| *

கீழே “Forgot Pattern?” என்று வரும்,,அதை Select செய்யுங்கள் ,,
பின் உங்கள் Gmail Address ,Password ஆகியவற்றை type செய்து
Sign in கொடுங்கள் …

* |STEP 3| *

இப்போது உங்கள் புது pattern,password,pinஐ Set செய்து
கொள்ளுங்கள் ,,அவ்வளவுதான் !!

<<<<<<<<>>>>>>

1.)உங்கள் போனை switch off செய்யுங்கள

2.)off ஆனவுடன் power button +home button + volume up button ஆகியவற்றை சேர்த்து அழுத்துங்கள் …
((இது எல்லா போன்களில் வேலை செய்யாது,Googleலில் “how to go to recovery mode in “உங்கள் போன் மாடல்” என்று search செய்யுங்கள்))

3.)recovery modeல் touch screen வேலை செய்யாது,,volume button move செய்வதற்கு ,home button அல்லது power button select செய்வதற்கு …

4.)recovery modeல் “wipe data” optionஐ select செய்யுங்கள்,பின் yes select செய்யுங்கள்…

5.)இப்போது “reboot system now” optionஐ select செய்யுங்கள்….
, ,