குர்ஆனை பொருள் உணர்ந்து தினம் ஒரு பக்கம் படியுங்கள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

01/01/2020

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

முதன்மை உருவாக்கம்
MASTER CREATION ல் GROUP & LEDGER

இப்போது Gateway of Tally Menuவில் உள்ள Account Info. பற்றி பார்போம்.

Account Info. மெனு பட்டனில் கர்சரை வைத்து என்டர் விசையை அழுத்தினால் படத்தில் உள்ளது போல ஒரு screen தோன்றும்.மற்றொரு துணை மெனு கிடைக்கும்.

01/11/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

டேலி விண்டோ பொத்தான்களின் செயல்பாடு
1. Select Company, Shut Company
2. Date, Period
3.Company Alter
ஆகியவற்றை பற்றியதே.,

F1.நிறுவன தெரிவு. (Select Company)

நிறுவன உருவாக்கம் முடிவுற்ற பின் ,நாம் தினசரி பயன்படுத்த உள்ள
செயலே இந்த நிறுவன தெரிவு.

01/10/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

டேலி மென்பொருள்
டேலி மென்பொருள் பயிற்சி  நிலைகள் .
 
      1.COMPANY CREATION
உங்கள் நிறுவன தகவல்களை(பெயர்,முகவரி,கணக்கு வருடம் முதலியன) டேலி மென்பொருளில் பதிந்து, நிறுவனத்தை உருவாக்கும் செயலே COMPANY CREATION

31/08/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

டேலி பதிவியல் ஏடு
கணக்கு பதிவியலின் மொத்த செயல்பாடுகள்
கணக்கு பதிவியலில் பயன்படுத்தும் ஏடுகள் (Books of Accounts)

1. குறிப்பேடு - Journal Entry
2. ரொக்க ஏடு - Cash Book
பணம் பரிமாற்றம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இதில் அடங்கும்.
3. விற்பனை ஏடு - Sales Book
சரக்கு விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இதில் அடங்கும்.
, ,