இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

22/06/2013

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

இனம்இனத்தோடு-சபீர்
இனம்இனத்தோடு...!

பிறிதொரு
பின்னிரவில்
ஈரவெளிச்சமும்
தூரவெளிச்சமுமென
மின்கம்பங்களைக்
கடந்துநடக்கயில்

நீண்டும்குறுகியும்
பெருத்தும்மெலிந்தும்
என்பாதம்
தொட்டடுத்தேவந்து...

வெளிச்சவிளிம்புகளிலும்
வீட்டினுள்ளும்
கலங்கியும்தெளிந்தும்
மங்கியும்மடிந்தும்...

ஆயினும்,

தொடர்ந்தேவந்த
என்நிழல்...
மனைவிஉறங்கும்
சயனஅறைசென்று
விளக்கனைத்ததும்
உக்கிரஇருளில்...

இனம்இனத்தோடு!
                                                              b.sabeer 

, ,